Unica Soluzione HOLLAND CHIC a due mesi...

HOLLAND CHIC a due mesi e mezzo...

***

Unica Soluzione DREAM TOUCH a due mesi...

***

Unica Soluzione GOLD DUST a due mesi...

***

Unica Solouzione WHITE TRIUMPHATOR a due mesi...

***

Unica Soluzione RED IMPRESSION     a due mesi e mezzo...

*****
*****